LAS och arbetsrätten förändras

Inlagd: 28 oktober, 2012 av Rolf

LAS och arbetsrätten förändras

Modern arbetsrätt utvecklas hela tiden och LAS förändras. Det lär du dig på kurs i arbetsrätt. Det är viktigt att chefer, ledare och inte minst företagsledare uppdaterar sig och vet vad som gäller i för svensk arbetsrätt och jämna mellanrum går en kurs i arbetsrätt. Ett exempel på hur man kan se hur arbetsrätt i praktiken förändras, är en dom som helt nyligen kom.

Alltså en färsk dom (nr 84) ifrån Arbetsdomstolen som är ytterst intressant inte minst för företagsledare i mindre företag. Företagsledare kan vara undantagna från lagen om anställningsskydd (LAS), det visar den domstolsutslaget. Arbetsdomstolen prövade om företagsledare vara undantagen från LAS, lagen om anställningsskydd. Arbetsdomstolen meddelade domen i denna fråga helt nyligen. I LAS finns som bekant bestämmelser om trygghet i anställningen. Lagen kräver saklig grund för uppsägning av arbetstagare, det vi sen tidigare. Och för avskedande av arbetstagare krävs att han eller hon mycket grovt har åsidosatt sina åliggande mot arbetsgivaren enligt svensk arbetsrätt som behandlas under kurs i arbetsrätt.

Möjligheterna att ingå tidsbegränsade anställningar är begränsade i LAS. Detta om möjlighet till tidsbegränsade anställningar har varit en politisk stridsfråga i många år. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller regler om turordning och företrädesrätt till återanställning. Från LAS undantas arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor har en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Vid bedömningen av om en arbetstagare är att betrakta som företagsledare i arbetsrättslig mening skall man se till omständigheter som är typiska för en företagsledare och då särskilt till de ekonomiska villkoren, men inte bara t ex lönen. Arbetstagaren skall för att vara undantagen direkt företräda arbetsgivaren och ha en utpräglad arbetsgivarroll och funktion. Lagens undantag skall tolkas restriktivt, vilket du får lära dig på arbetsrättutbildningen – kurs i arbetsrätt.

Vilka omfattas då inte av LAS? Det lär du dig på kurs i arbetsrätt. Men kortfattat enligt praxis så gäller att i mindre företag omfattas normalt ingen av undantaget utom den verklige företagsledaren, som ofta även är ägare till företaget. I större företag är förutom verkställande direktören ofta direktionsmedlemmar, regionchefer, försäljningschefer och produktionschefer, för att nämna några positioner, undantagna, speciellt om de senare har en självständig ställning som chefer för en större gren eller division av företagets verksamhet. I medelstora företag är ofta VD och möjligen någon gång ytterligare någon anställd med speciellt självständigt ansvar undantagna, t ex fabrikschef.

Arbetsdomstolen har uttalat att det inte är nödvändigt att företagsledaren är anställd i företaget och att den företagsledande funktionen kan utövas av en styrelse eller av en ordförande i styrelsen som inte är anställd. I den nu aktuella domen i Arbetsdomstolen, nr 84 hade en verksamhetschef hos en ideell förening avskedats. Arbetsdomstolen prövade först därför om hans anställning som verksamhetschef varit av företagsledande natur och därmed varit undantagen från LAS. Arbetsdomstolen kom emellertid fram till att LAS i detta fall var tillämplig med hänsyn till verksamhetschefens arbetsuppgifter och anställningsvillkor. Han hade ansvar för den dagliga verksamheten i föreningslokalen och var arbetsledare för personalen. Av föreningens stadgar framgick att styrelsen hade ett omfattande ansvar för verksamheten inklusive ansvar för den löpande förvaltningen. Styrelsen var delaktig i verksamheten och träffades mycket ofta, minst en gång i månaden. Verksamhetschefen var anställd med lönebidrag om 80 procent. Han hade en månadslön på 30 000 kr. 7 000 kr av beloppet var reseersättning. Den egentliga månadslönen uppgick därför till 23 000 kr. De övriga anställdas månadslön uppgick till c:a 18 000 kr. Det framgick således, vilket Arbetsdomstolen framhöll, att lönen inte var avsevärt högre än övriga anställdas och att han i övrigt inte heller hade några särskilda löneförmåner. Verksamhetschefen hade enligt Arbetsdomstolen inte haft en sådan utpräglad arbetsgivarfunktion och särskild förtroendeställning i förhållande till arbetsgivaren, då föreningens styrelse på ett mycket påtagligt sätt svarade för den löpande förvaltningen som avses med undantaget i LAS. Verksamhetschefen hade inte heller enligt Arbetsdomstolen ”haft sådana löne- och anställningsvillkor som får anses följa av en företagsledande ställning.” LAS var alltså tillämplig och Arbetsdomstolens utslag måste tas upp under kurs i arbetsrätt.

Du som är ledare och chef bör uppdatera och fördjupa dina kunskaper om vad som gäller och vad som kommer att förändras vad gäller svensk arbetsrätt i praktiken för att du skall kunna fatta rätt beslut vid den praktiska hanteringen av olika personalärenden. Andra ändringar som är på gång inom arbetsrättens område är tas upp under varje kurs i arbetsrätt.LAS Arbetsrätten

En kommentar

  • All of my questions sedkaet-thlnts!

Lämna en kommentar