Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling behöver chefer och ledare så länge omvärlden förändras. Inom kvalitetsarbetet talas det om ständiga förbättringar – samma sak gäller för dagens ledare. Företagen är helt beroende av bra medarbetare, men medarbetarna behöver bra ledning för att leverera ett bra resultat. Skillnaden mellan bra och dåligt ledarskap i ett företag, kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Ledarskapsutveckling med ledarskapsutbildningRekommenderad ledarskapsutveckling

I mer än 17 år har Hjärtum Utbildning levererat kurser som gett våra kunder moderna och insiktsfulla ledare och chefer. Våra lärare bygger sin undervisning på forskningsbaserade studier kombinerat med erfarenheter ur olika verksamheter.

Bygg ert eget program för ledarskapsutveckling

Genom att kombinera våra olika ämnesmoduler kan du bygga den ledarskapsutveckling som passar för de nivåer och de behov som finns i ert företag. Inget företag är det andra likt, därför kan du få det bästa resultatet genom att göra en egen kombination av såväl ämnen som deltagare.

Behöver du hjälp att identifiera behoven? Vi kan genomföra en behovsanalys och identifiera vad som kommer att ge maximalt resultat. Med 17 års erfarenhet kan vi sedan tillsammans med dig bygga den bästa lösningen för ledarskapsutveckling i just ert företag.

Vad är ledarskap och ledarskapsutveckling?

En chef är inte alltid en bra ledare men en bra ledare passar alltid som chef. Ledarskap är den egenskap du vill att dina chefer ska besitta för att medarbetare ska bli motiverade för sina uppdrag. Med en genomtänkt ledarskapsutveckling i företaget kan du både låta dina nuvarande chefer utvecklas och skapa möjlighet för nya ledare att så småningom växa in i allt mer ansvarsfulla chefsroller.

Anpassad ledarskapsutveckling

För att få bra ledare i företaget behöver du tänka långsiktigt så att återväxten i chefsgruppen är stabil. Du behöver satsa på att locka in unga talanger till ledarskapsutveckling anpassad för nyblivna chefer eller nya arbetsledare. Dessutom behöver de mer erfarna cheferna få inspiration till att vidareutveckla sitt ledarskap och sina team av medarbetare på ett modernt och lönsamt sätt.

Vad är kompetent ledarskap?

Ledarskap är inte en position du automatiskt får i en organisation, bara för att du är chef. Ledarskap är ett beteende du utövar, som syftar till att höja medarbetarnas medvetenhet och motivation för att nå verksamhetsmålen. En genomtänkt och fortlöpande ledarskapsutveckling är därför helt avgörande, både för företagets lönsamhet och för dess anställda. Se till att din framtid som ledare går åt rätt håll, med ledarskapsutveckling som ger resultat!

Framgångsrik ledarskapsutveckling i att leda andra

Konsten att framgångsrikt utöva detta beteende och att ständigt föra ledarskapet framåt och i önskad riktning kräver kontinuerlig ledarskapsutveckling inom olika områden, beroende på var i din karriär som chef du befinner dig och vad som pågår i din verksamhet. En skicklig och väl förberedd ledare har förmågan att anpassa sina ledarskapsstilar efter såväl medarbetarnas kompetenser och drivkrafter som yttre krav och förväntningar på verksamheten. En framgångsrik ledarskapsutveckling medför att du som ledare hela tiden har en väl avvägd balans mellan förmågan att skapa goda relationer med dina medarbetare och viljan att åstadkomma positiva resultat för verksamheten.

Arbetsledarutbildning för ny som arbetsledare

Omvärldens förändringar och modern ledarskapsutbildning inom företagen ställer höga krav på dagens och framtidens arbetsledare, även på dig som är ny som arbetsledare. För att skapa ett väl fungerande arbetslag i en organisation krävs en tydlig rollfördelning och en gemensam målbild för dagens arbetsledare och medarbetare. För ett gott ledarskap behöver individen ha helhetssyn, analysförmåga och om möjligt även strategiskt tänkande.

Arbetsledaren att utöva modernt ledarskap

I dagens komplexa, föränderliga och kunskapsintensiva organisationer ställs höga krav på arbetsledaren att utöva modernt ledarskap. Varje tid och varje situation kräver sitt ledarskap för dig som är ny som arbetsledare. Framgångsrik ledarskapsutveckling och förändring förutsätter att de personer som driver arbetet har kunskaper och förmåga att kommunicera och leda på alla nivåer i företaget. Det handlar om att få med sig sina med arbetare i arbetet och förstå hur man framkallar motivation och hur tillit skapas i olika situationer.

Ledarskapsutveckling arbetsledareAtt leda andra – Ny som ledare

I ett framgångsrikt företag förutsätts ha kompetenta ledare. Det räcker inte bara med god yrkeskunskap och lite vetskap om lagar och avtal, utan det måste också finnas ett intresse och en förståelse för människor och förståelse om människors beteende och dess olika behov. Idag är varje medarbetare mycket viktig för att företagets mål skall kunna uppfyllas. Det är då av största vikt att ta till vara på vars och ens kompetens och förmåga. Ledarskapsutbildningen Att leda andra bidrar till att öka deltagarnas förmåga och intresse för att förstå människors beteenden och hur motivation skapas.

Viktiga frågor att ställa till sig själv

Frågor man bör ställa sig om sitt ledarskap då man är ny som ledare: Vad innebär det att vara ny som ledare? Vad är ett gott ledarskap? Vilka personliga egenskaper är knutna till gott ledarskap? Vilken ledarstil har jag och vilken behöver jag ha? Kräver olika situationer olika typer av ledarskapsutbildning? Vad kommer att krävas av framtidens ledare?

Ledarskapsutveckling för ledare behövs i alla branscher

Företagen har nu möjlighet att utbilda ledare som kommer att behövas i en nära framtid. Ledarskapsutbildning kan även ges till exempel till personer som övergår till ledaruppgifter. Har ditt företag behov av nya ledare eller känns en framtida yrkeskarriär som arbetsledare som ett intressant alternativ för dig? Gå i så fall ledarskapsutbildningen Att leda andra. Att utbilda sig hos Hjärtum Utbildning är en satsning och ett svar på det behov som personer ute på arbetsplatserna behöver och som söker efter den kompetens och kunskap som behövs för jobbet som ledare. Därför rekommenderar vi ledarskapsutbildningen Att leda andra.

Ledarskapsutveckling i att leda andra

Alla vet vi att morgondagens företagare behöver kompetenta medarbetare som kan ledarskap för den framtida arbetsmarknaden. Det är en viktig förutsättning för Sveriges ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft. Därför skall vi värna om det som är Sveriges kännemärke i att leda andra – medarbetare som är kreativa, tar initiativ och vågar framföra sina åsikter. Medarbetare som ofta bör växa genom en planerad ledarskapsutveckling och som är viktiga för att få tillväxt i landets företag. Kompetenta medarbetare som kan, om de knoppas av från företaget, och genom att ha en bra ledarskapsutveckling i ryggen vågar starta eget nytt företag.

Yrkesskickliga människor behöver ledarskapsutveckling

Det är brist på yrkeslärare i skolorna i dag, det vet alla, därför att det under de närmaste åren kommer många lärare att gå i pension. Behovet av nya lärare med gedigen ledarskapsutveckling bakom sig är därför stort. Och risken är att de nya lärarna måste tas från de skickliga yrkesverksamma på restauranger, industri- och hantverksföretag. Det är inte ovanligt att det i många fall handlar det om manligt dominerade yrken där lärarna ska tas från ett arbete där de tjänar mer än vad de kommer göra som lärare. Man bör därför i Sverige göra allt vad vi kan för att underlätta denna övergång, samtidigt som vi inte kan minska kraven på kompetens inom lärande för yrkeslärarna.

Ledarskapsutveckling kan ske parallellt med arbetet

Absolut att det är vore fel väg att gå och dessutom ett svek mot eleverna. Viktigt är därför att vi måste hitta möjligheter för yrkesskickliga människor som behöver få en ledarskapsutveckling under andra former än de vanliga. Önskvärt vore att staten bekostar hela eller delar av aktuell ledarskapsutveckling för de blivande yrkeslärarna, att yrkesskickliga människor får möjlighet att prova på läraryrket under en period och att ledarskapsutveckling kan ske parallellt med arbetet.

Ledarskapsutveckling för alla yrken

Majoriteten av eleverna på yrkesprogrammen kommer att anställas på landets småföretag och förhoppningsvis utvecklas till bra medarbetare. Många arbetar i företag med ett fåtal anställda eller vara egna företagare. Det ställer krav på att de har kunskaper i entreprenörskap, vilket de får i utbildningen, men det ställer också stora krav på att de är allmänbildade, flexibla och kreativa. Deras ledarskapsutveckling måste ge dem de kunskaper och ledarskapskompetenser samt vad de behöver i yrkeslivet; i språk, matematik och andra områden som ledarskap. Men också en förståelse för andra kulturer, andras behov och andras intressen. Man blir därför orolig för att dagens yrkesprogram inte ger våra framtida entreprenörer de ledarkunskaperna och inte heller den yrkeskompetens som är så viktig för småföretagen.

Ledarskapsutveckling i modernt ledarskap

Därför efterlyses en ledarskapsutveckling innehåller alla de teoretiska och yrkesmässiga kunskaper i modernt ledarskap som behövs på den framtida arbetsmarknaden. Dessutom är det viktigt att ledarskapslärande ingår ledarskapsutbildningen. Deltagarna ska ges möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande, öva ledarskap i att leda andra och problemlösning, initiativförmåga och kreativitet. Det ska inte bara ske under vissa kursavsnitt utan finnas som en ledstjärna under hela denna ledarskapsutveckling. Vidare som bör en ledarskapsutbildning finnas tillgänglig för alla yrkeslärare där staten tar ett stort finansiellt ansvar. Allt detta tillsammans borgar för en bra framtida ledarskapsutveckling.

Ledarskapsutveckling på hög nivå

Ledarskapsutveckling i börsbolag är intressant. När en styrelse söker vd för ett stort fint börsbolag söker den främst en person som sporras av intresse för branschen och företaget. En människa som fascineras av den utmaning som ligger i alla de komplexa frågeställningar och avvägningar som ingår i att leda ett börsbolag. En viktig del i uppdraget är att i förtroendefullt samarbete med styrelsen driva strategier som syftar till långsiktig god utveckling. Styrelsen söker därmed en person som med dess förtroende verkar för de mångfacetterade mål som styrelsen beslutar om. Vd:ns ledarskap baserar sig på erfarenhet och bakomliggande ledarskapsutbildningar och sin egen ledarskapsutveckling samt den syn som kommer från styrelsens sätt att i kontrakt med henne/honom uttrycka sitt ledarskap.

Företagets syn på framgångsrik ledarskapsutveckling

Belöningen för vd:n består av ett intressant arbete, delaktighet och stolthet över en bra utveckling samt uppskattning och samarbete med styrelsen och medarbetare i företaget. En hög status i samhället och respekt för ett anständigt och bra ledarskap är också centralt. En rimlig ersättning för utfört arbete är naturligtvis också viktigt samt möjligheter att som effekt av gott arbete få nya och kanske ännu mer stimulerande uppdrag i framtiden. Vad är då en rimlig ersättning och hur kopplas det ihop med företagets syn på framgångsrik ledarskapsutveckling.

Ledarskapsutveckling kopplat till företagets mål

Det är självklart att det är svårt att mäta storlek på prestationer i ett så komplicerat arbete som ledningsuppdrag i börsbolag innebär. Det är betydligt lättare långt ner i organisationen, till exempel vid det löpande bandet. Där kan man konstruera tämligen enkla räknesnurror för att mäta prestationer som underlag för provisioner och ackord. Ju mindre engagemanget och delaktigheten är hos den anställde och ju svagare ledarskapet är, desto mer betydelsefull blir denna typ av ersättning för att också styra att den anställde arbetar i enlighet med företagets mål.

Ledarskapsutveckling för företagsledningen

En vd:s prestation är svårare att mäta. Likaså att avgöra vilka mål aktuell ledarskapsutveckling som skall gälla för företagsledningen. Därför måste ersättningen och all ledarskapsutbildning baseras på en mogen och allsidig bedömning från styrelsen. Detta behöver heller inte vara ett problem eftersom delaktighet och motivation att uppnå mål och adekvat utbildning är själva basen för vd:ns befattning. Att styra vd:n med hjälp av räknesnurror och konsulter behövs normalt inte. De flesta styrelser klarar att fastställa en rimlig ersättning på basis av det förtroende som finns mellan mogna ärliga människor.

Ledarskapsutveckling istället för bonussystem

Men det finns företag där styrelsen inte tror att man kan styra sin vd till att göra sitt bästa om man inte använder diverse räknesnurror som resulterar i bonus åt vd:n. Eftersom uppdraget är så mångfacetterat så måste sådana snurror bli mycket komplicerade. En hel industri av konsultföretag har utvecklats för att sälja och underhålla räknesnurror till styrelser. Det gäller att se till att mätningarna görs så att vd:n inte kan trixa till sig en hög ersättning, till exempel genom att manipulera bokförda värden eller fatta beslut som skadar företagets långsiktiga mål.

Det är en evig kamp att minska riskerna som skapas av bonussystemen där själva grundtanken är att den egna plånboken skall vara drivkraften. Lika illa är det dock inte vad gäller vidareutbildning av företagets toppchefer. Men även här måste styrelsen vara observant och se till att strategin för företagets ledarskapsutveckling för chefer rimmar med företagets övergripande mål.

Ledarskapsutveckling med ledarskapsutbildningar

Man kan vara anställd som ledare och chef sedan många år, eller sedan i förra veckan – men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning och ledarskapsutveckling ofta i form av flera ledarskapsutbildningar.

Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse – ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Men det finns ingen entydig definition och metod, eftersom ledarskapet är ett komplext samspel mellan många individer, som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer, så det finns sällan någon spikrak ledarskapsutveckling som passar alla.

Ledarskapsutveckling arbetsledareModern ledarskapsutveckling

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant, utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana – allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd, så även professionell ledarskapsutveckling.

Höga krav på en modern ledare

Allt detta ställer höga krav på en modern ledare. Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk – oavsett om man är ny som ledare eller erfaren ledare kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega att diskutera problemen med, utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv.

Ledarskapsutveckling för mognad och medvetenhet

Men har man följt en bra ledarskapsutveckling, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller, och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap, har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap i att leda andra. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll och som person, och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Ledarskapsutveckling i att leda andra

Bra ledarskapsutveckling tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje och därmed också prestationen, och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare.

En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser – det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt, och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi, är det klokt att din ledarskapsutveckling utvecklar dig.

Ledarskapsutveckling för bättre ledarskapsmetoder

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor – parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer, ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda, delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt. Att lära sig att leda andra med olika metoder, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll och hur ens ledarstil påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel, är några av de färdigheter som en professionell ledarskapsutveckling ger dig under resans gång.

På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten ledare, som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå, redo att möta framtidens utmaningar.

Ledarskapsutveckling innebär alltid en förändring

Någon har sagt att: ”Förändring är inte alltid utveckling men utveckling är alltid förändring.”

Så om du är ledare i en föränderlig omvärld, leder det inte automatiskt till en utveckling av dig som ledare. I sämsta fall kan du förhindra utvecklingen. Om du istället satsar på ledarskapsutveckling vet du att dina nya insikter kommer att skapa en hel del förändringar både hos dig själv och hos dina medarbetare.

Förändringstakten är hög

Förändringstakten är hög vare sig vi arbetar nationellt eller internationellt. Det på verkar våra företag och organisationer väsentligt. Inom vissa branscher är det till och med så hög förändringstakt att produkterna släpps ut innan de är klara, för att användarna är snabbare att arbeta fram förbättringar än de som skapat produkten. Informationsutbytet är enormt och försiggår inom, mellan och helt utanför företagen – ibland tycks det hela vara okontrollerbart.

Ledarskapsutveckling för förändrad ledarroll

Ledarskapsutveckling i att leda andra är ett krav för att veta hur den nya snabba omgivningen påverka dig och dina medarbetare. Den gamla chefsrollen känns förlegad, men vad ska vi ersätta den med? Det ställs allt högre krav på att samla högutbildad arbetskraft och med det kommer också högt ställda krav från medarbetarna. Det är inte många som idag accepterar att arbeta efter order som de själva inte fått vara med och påverka. De som har utbildning och erfarenhet är attraktiva på arbetsmarknaden och visar inte alls samma lojalitet som tidigare till det företag som de är anställda på. Samtidigt som konkurrensen på marknaden ökar, så ökar konkurrensen om bra arbetskraft.

Förändringslust leder till ledarskapsutveckling

Insikter leder till förändringslust. Arbetar du mitt i en förändring känner du säkert trycket på dig att genomgå en ledarskapsutveckling. Det är när du träffar andra ledare i samma situation som insikterna kommer om de förändringar du som ledare behöver göra. Du behöver själv förändras i din ledarroll, men du kan också behöva förändra ditt sätt att organisera arbetet för att bättre passa ”den nya sortens medarbetare” och omvärldens förändringstryck.

Ledarskapsutveckling för träning att använda verktyg

Personlig förändring kan vara jobbig att få insikter om, men lugn, de andra ledarna som också genomgår ledarskapsutveckling känner likadant. Beteenden förändras bäst genom utbyte av erfarenheter och tips från de som är i samma situation som du. Ledarskapsutveckling ger dig också träning att använda verktyg som du kommer att ha stor nytta av i ditt jobb som den nya förändrade ledaren. Din ledarstil kommer att passa de medarbetare som du mest av allt behöver i din organisation, för att lyckas.

Ledarskapsutveckling för olika organisationsformer

Din organisation behöver nog också förändras, för organisationer idag är inte byggda i sten utan liknar mest en mjuk massa. Varje ny utmaning för företaget kräver sin egen organisation, samtidigt som de löpande rutinerna som finns i alla företag behöver fungera på ett strukturerat och fastare sätt. När du genomgår en ledarskapsutveckling kommer du att hantera olika organisationsformer för olika behov och utvecklingsstadier. Du behöver behärska att bygga processer och rutiner för att göra organisationen mindre sårbar vid plötsliga förändringar. Du kommer också att bygga projektorganisationer när det behövs för utvecklande insatser som kräver snabba och fria arbetsformer.

Ledarskapsutveckling – rollen som ledare

Du som har fått förtroendet att leda andra och bli ledare för en grupp, avdelning eller funktion har blivit utvald att förverkliga mål, ansvar, policys och inriktning för din verksamhet. Det ledarskap du utövar påverkar både dina medarbetare och företaget, därför är det viktigt att du vet vad som förväntas av dig och att du är förberedd på de utmaningar som väntar. Du behöver självklart känna till och förstå affärsplan och övergripande mål, men det är lika viktigt att du har förmågan att få dina medarbetare att följa med på resan.

Ledarskapsutveckling – att leda andra att nå målen

Om du ska lyckas med att få din personal att följa med dig i ditt arbete med att leda och styra verksamheten mot uppställda mål, är det av stor vikt att du utstrålar känslan av att du vet vägen. Ledarskap handlar både om att ha ett fågelperspektiv, där du ser det stora sammanhanget, och att ha förmågan att konkretisera de övergripande målen till praktisk handling. Du behöver tydligt visa att du förstår vart vi är på väg och att du har en plan för hur vi ska lyckas.

Att leda andra mot uppställda mål

Uppställda mål ska helst vara mätbara och de bör stämmas av, revideras och uppdateras om det behövs. Är du ny som chef för en enhet, där målen är klara men vägarna dit inte optimala, är det din uppgift att se till att nödvändiga förändringar föreslås, diskuteras, förankras och genomförs. Ditt ledarskap innefattar bland annat att du ser till att dina medarbetare förstår varför ändringarna behöver göras och att de är involverade i förändringsprocessen. Ta vara på åsikter, förslag och synpunkter och var noga med att alla känner sig delaktiga.

Ledarskapsutveckling är medarbetarnas kompetensutveckling

Kompetensutveckling är något som kontinuerligt fortgår inom en verksamhet, i takt med nya arbetsuppgifter, ny teknik, nya tjänster och nya produkter. I ditt ledarskap ingår att du gör en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare, där ni tillsammans kommer fram till vilken kunskap som behövs för att lösa ålagda uppgifter. Regelbundna möten, där du följer upp och ger feedback på insatsen, är betydelsefulla och nödvändiga.

Ledarskapsutveckling i konsten att delegera

Som chef och ledare har du ständigt mycket att göra och tiden räcker sällan till. En viktig del inom ledarskap är att du lär dig konsten att delegera och fördela arbetsuppgifterna inom ditt verksamhetsområde, annars kommer det att bli svårt att hinna med. Dessutom bör du beakta att du kan behöva vara borta från arbetsplatsen till exempel på grund av egen sjukdom eller sjuka barn och du gör klokt i att se till att verksamhetens viktigaste uppgifter kan utföras, även när du inte kan arbeta.

Här har du dina närmaste chefer, medarbetare och arbetsledare till hjälp och de behöver få mandat att kunna lösa uppgifterna så bra som möjligt. Kanske behöver någon av dem komplettera sin kompetens med en utbildning eller kurs? Ombesörj att de har rätt kompetens och befogenheter så känner du dig mer trygg som ledare.

Hur effektiv är du som ledare?

Du har stora förväntningar på dig som chef att hela tiden ha kontroll över verksamheten, hålla budgeten och förbättra när det behövs. Verksamheten ska bedrivas så effektivt som möjligt, men inte på bekostnad av driftsäkerhet och trivsel. En balansakt som ledaren måste behärska för att nå framgång.

Att leda andra effektivt

Ta dig tid att se över vilka områden som kan förbättras. Gör ni saker som ni egentligen inte ska göra? Krockar ansvarsområden med varandra och genereras dubbelarbete? För att bli en effektiv ledare är det av stor vikt att du ser till att din enhet gör rätt saker, i rätt tid och till rimlig kostnad. Be gärna dina medarbetare att föreslå förbättringsåtgärder och var noga med att ge dem respons och uppskattning för bra förslag.

Ledarskapsutveckling ledarskapsutbildningLedarskapsutveckling – din ledarstil

Alla chefer och ledare har sin personliga ledarstil. Men ibland finns redan en ledarkultur inom en enhet och när du kommer som ny chef är det lätt att du halkar in i din företrädares stil, kanske för att det helt enkelt förväntas av dig att du ska vara likadan. Då kan det vara svårt att lyfta fram ditt eget sätt att vara som ledare, men det är betydelsefullt att du försöker ta vara på din egen stil. Det är den som håller i längden och som kommer att kännas äkta.

Att leda andra på ditt sätt

Självklart kan du titta på andra ledares goda ledarskap och ta till dig av det som är bra, men gör det på ditt sätt. Att leda andra ska vara dina kunskaper, ditt engagemang och dina egenskaper som tillsammans utgör din egen ledarstil, det är ledarskapsutveckling.